Pár věcí z Infolistu je třeba dát na pravou míru:

1. Mše sv. s biskupem v Hranicích bude ve ČT 23.7. již v 17:30! Kdo přijde na 18:30 bude rád, když dostane biskupské požehnání.

2. Poutní mši sv. ke sv. Anně v Drahotuších v NE 26.7. v 10:00 nebude mít P. Pavel Kuneš, ale P. Pavel Dobeš. Omlouvám se za záměnu jmen.

Další už by mělo fungovat:

Je-li obtížné stáhnout soubor, můžete se podívat na přepis ohlášek:

Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení (tohoto) kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása.

Dnes: *V církvi se slaví 16. neděle v mezidobí, avšak u nás se oslavuje.

*Psána je sbírka na potřeby farnosti. *Pro P. Radomíra Šidleje to budou zde poslední nedělní mše sv.,

*P. Michal Zahálka bude mít v Drahotuších 1. nedělní mši

*Po mši sv. v Drahotuších se o. Michal rád setká s farníky z pastorační rady a dalšími zájemci s heslem: „v přístavku na faře poznej svého faráře“. Díky moc všem, kteří toto setkání připravili, aby bylo ještě příjemnější. Přístřešek je dost velký, přijďte všichni! *Díky všem, kteří se napsali na adorační den v Drahotuších 31.7. Ještě trochu doplnit. Kostel je velký, může se vystřídat celá farnost.

*V Drahotuších a Partutovicích se slaví výročí posvěcení kostela, v Drahotuších dokonce kulaté a přímo v den slavnostního vysvěcení.

Ž 45 Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího!

*V Boškově slaví v 11h sv.Marii Magdalenu;není mše sv.v Potštátě

Ž62 Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

V týdnu: *Bohoslužby ve všední dny ještě slaví o. Radomír. Jak budou probíhat v Jindřichově a Stříteži ví o. Michal a místní farníci dostanou své ohlášky.

ÚT *Platí pozvánka pro ministranty na Sv. Hostýn. Vojta vyjíždí v 7:30 do Bystřice pod Hostýnem. Bližší podrobnosti zájemcům rád poskytne.

ST *Je svátek sv. Marie Magdaleny, apoštolky apoštolů.

*V Drahotuších již zřejmě poslední adorace. Jak budou dál, to už je v režii o. Michala

ČT *Je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

*V Hranicích o.biskup, Mons. Josef Nuzík, předá děkanát novému děkanovi, P.Fr.Dostálovi při mši sv. v 17:30!

PÁ *V Drahotuších začíná program svatoanenské pouti po mši sv. v 19h divadelním představením U Jelena „Dědeček aneb Musíme tam všichni.“

SO *Církev slaví apoštola Jakuba.* v Drahotuších bývá otevřený kostel (i v neděli) 7- 19h.

*Sv. Anna (a sv.Jakub) je i ve Staré Vodě, mše sv.v 10h (v neděli 15h). Cyklisté jedou.o.R

Příští „Svatoanenská neděle“ *v Drahotuších je mše sv. u sv. Anny v 10h s  P. Pavlem Dobešem

*v Potštátě a Partutovicích přivítají novokněze z Hranic v nových časech! P. Radomír již bude v Krásensku a v dalších farnostech, které má nově svěřeny k pastorační péči.

*v Potštátě bude mše sv. slavena za oběti dopravních nehod na místních silnicích.

*od 15:00 – 18:00 doporučujeme v Drahotuších Cimbálovou muziku Zbyňka Hrdličky.  

*v týdnu po 26.7. mohou farníci v Partutovicích a v Potštátě očekávat setkání s novým farářem, kterého bude o.Radomír doprovázet k seznámení s lidmi i nemovitostmi

Díky také za účast při příměstském táboře: Ač z drahotušských dětí se oficiálně nikdo na Biblického detektiva nepřihlásil, jsem rád, že někteří využili alespoň volných pozvánek na úterní adoraci a páteční dětskou mši svatou. Také dík Štěpánovi, kterého jsme potřebovali ke zdárnému řešení „Šťastného mučedníka.“ Z Potštátu díky Toníkovi a Františkovi, kteří jako nejmladší vyřešili 4 z 5 případů. Po mši sv. dostanou odměnu za své celotýdenní úsilí a statečnost.

Vojta. P.S. Několik fotek – https://www.signaly.cz/fotky/79206

Malý epilog

Včera jsem se vrátil z cest po severo a východočeských poutních místech. V Broumově jsem sloužil poslední mši sv. za „opouštěné“ farníky a chtěl bych poděkovat za vaše mod-litby za mne, které jsem vnímal nejen v tomto týdnu, ale celých 15 let zdejšího působení, a také za trpělivost se mnou. Možná jste mnohé (nejen při kázáních) dobře neslyšeli, ale vím, že Bůh doplní – tam, kde je touha. Ať nadále vnímáme Boží požehnání. o.Radomír

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš! Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o  takovou důvěrnost s  Bohem, jejíž blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a  nezaměnitelně. Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí i na druhé. Moudrost srdce se rodí v blízkosti Moudrého

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI letos kvůli známým okolnostem v sobotu 12. září 2020 v olomoucké katedrále. V 10.00 začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od 12.00 bude otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. Všechny kandidáty na ocenění, kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan.

Básnička k výročí posvěcení kostelů v Drahotuších a Partutovicích se nachází zde:

https://vvrh.signaly.cz/2007/k-vyroci-posveceni-kostela

SO 18.7. předvečer 16. neděle v mezidobí Radíkov 19:00   R
NE 19.7.   Posvěcení kostela(210) Drahotuše 8:00 Za *i+ členy živého růžence R,M
16. NE v mezidobí Posvěcení kostela(231) Partutovice 9:35 Za + Zdenku Bláhovou R
  Výroční poutní mše sv. Sv. Marie Magdalena Boškov 11:00 Za*i+farníky z Boškova R
  Sbírky na potřeby farnosti       
PO 20.7.   16. týden v mezidobí Drahotuše 17:00 Za+Ladisl.Kulhánka,rodiče,Augustina,Štěp. Petrželkovy a Dagmar Otrubovou, rodiče R
ÚT 21.7.   Partutovice 17:30 Za Františka Vencla, manželku, syna a dvoje rodiče R
ST 22.7. Sv. Marie Magdalena Partutovice 17:30   R
  svátek   Drahotuše 18:30 Adorace do 19:00  
ČT 23.7.  Sv. Brigita Potštát 8:00 Na poděkování P.B. za ochranu a za další Boží pomoc pro * rodinu R
  svátek Hranice 18:30 Mše sv. při předávání děkanství – mše svatá s biskupem  
Střítež n/L 18:30 dle místního rozpisu M
PÁ 24.7.   Drahotuše 18:00   R
Jindřichov 19:30 dle místního rozpisu M
SO 25.7. Sv. Jakub, apoštol, svátek Stará Voda 10:00 Poutní mše svatá
Předvečer
17. neděle v mezidobí
Středolesí 18:00   P
  Drahotuše – otevření farního kostela 7:00 -19:00   Slavíč 18:00   R
  NE 26.7.   Drahotuše – otevření farního kostela 7:00 -19:00 Jindřichov 8:00   dle místního rozpisu M
Potštát 8:00 Za potštátské občany, kteří zahynuli na silnicích Hr.
17. v mezidobí Střítež nad Ludinou 9:30   dle místního rozpisu M
    Partutovice 9:30 Za Annu a Adolfa Brhelovy a Vladimíra a Anežku Biskupovy Hr.
  Sv. Anna – poutní mše sv. Drahotuše – Sv. Anna 10:00 Za Zdeňka Cagaše, rodiče, prarodiče a DVO M
Stará Voda 15:00 Poutní mše sv.