Partutovice, farnost sv. Mikuláše

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Neděle 9:30

jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu farnosti Hranice

FARNÍ AKTIVITY

 • Živý růženec (1 skupina)
 • Výuka náboženství (2 skupiny)
 • Úklidové skupiny (4)
 • Pletení obvazů pro malomocné
 • Akční brigády pro muže i ženy
 • Schola

PRAVIDELNÉ AKCE (PASTORAČNÍ PLÁN)

Leden

 • Tříkrálová sbírka
 • Ekumenické bohoslužby (3)
 • Společenský večer farností

Únor

 • Výročí lidových misií (k 27.2. 2008)

Březen

 • Křížové cesty – neděle
 • Misijní koláč (4. neděle postní)
 • Florbalový turnaj ministrantů
 • Udílení spol. pomazání nemocných, *Velikonoční sv.smíření

Duben

 • Klapotání o velikonočním třídenní
 • Velikonoce (Boží hrob)
 • Adorační den farnosti (25.4.)

Květen

 • Májové pobožnosti
 • Sv. Florián (po roce Střítež n.L. / Jindřichov / Partutovice / Olšovec
 • Den matek
 • Noc kostelů nebo farní den

Červen

 • Boží Tělo
 • Výlet pro děti z náboženství

Červenec

 • Výročí posvěcení kostela (24.7.)
 • Sobotní cyklopouť na ke sv. Anně na Starou Vodu

Srpen

 • Farní tábor

Září

 • Žehnání školákům
 • Farní zájezd na poutní místa
 • Pobožnost u misijního kříže (14.9.)

Říjen

 • Pěší pouť na Sv. Hostýn (1. SO)
 • Dožínky (2. NE)
 • Misijní neděle
 • Ekumenická bohoslužba v kasárnách v Hranicích u sv. Barbory

Listopad

 • Dušičková pobožnost na novém hřbitově

Prosinec

 • Roráty, Vánoční bohoslužby
 • Svatomikulášské hody (k 6.12.)
 • Otvírání betléma – maminky (24.12.)
 • Živý betlém (podle možností)

HISTORIE FARNOSTI SV. MIKULÁŠE V PARTUTOVICÍCH

Partutovický kostel je zasvěcen sv. Mikuláši, jenž je považován také za patrona obchodníků a s jeho kostely se setkáváme často na starých obchodních trasách. Zde se zřejmě jednalo o cestu Hranice – Spálov – Vítkov – Opava.

Kostelní zvon ulil zvonař Václav z Hranic, který působil v letech 1539 – 1557, což by mohlo naznačovat dobu vzniku kostela ve 40. letech 16. stol. Ve 2. pol.16. stol. začal původně katolický (utrakvistický) kostelík zřejmě sloužit protestantským bohoslužbám. Roku 1622, kdy se hranického panství ujal nový majitel – olomoucký biskup František kardinál z Dietrichsteina – byla zahájena rekatolizace. Její součástí byla roku 1625 výstavba zděného kostela.

HISTORIE FARNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE V PARTUTOVICÍCH

Nynější kostel v Partutovicích se začal stavět na místě starého zděného nevyhovujícího kostela (ten v minulosti vystřídal původní dřevěný kostelík) v roce 1788.
Při zřízení samostatné farnosti roku 1785 byl starý kostel shledán nevyhovujícím a proto základní kámen byl ke stavbě položen 15. května 1788. Práce ihned začaly a trvaly do zimní přestávky. Něco málo ze starého kostela zůstalo (část dnešní sakristie a presbyteria). Půdorys kostela byl zvětšen a bylo upotřebeno zbylé zdivo. Obec prodala les, aby mohla finančně přispět na budování nového kostela. Stavební práce pokračovaly na jaře a byly tak intenzivní, že 6. června 1789 mohla být instalovaná na věži báně s křížem. V ní byly uschovány listiny a pamětihodnosti. Nový partutovický chrám má délku 26 m, šířku 9,5 m a výšku 6,5 m. Chrámová střecha byla šindelová, v r.1845 zbudována břidlicová, v roce 1975 z pozinkovaného plechu a v r. 1976 byla překryta kostelní věž měděným plechem.
Chrám Páně byl slavnostně posvěcen 24. července 1789 P. děkanem Janem Hausšildem z Lipníku nad Bečvou.
Vybavení kostela probíhalo postupně. Např. první hlavní dřevěný oltář byl do kostela dodán ze Španělské kaple z Nového Jičína. Z kláštera františkánů z Kroměříže byla dodána do kostela kazatelna. Obraz sv. Mikuláše, malovaný ve Fulneku, byl instalován v r. 1802. Další obraz patrona farnosti pak o století později – v r. 1901. Velký zvon zvaný „Mikuláš“ byl dodán ze zrušeného kostela sv. Šebestiána z Hranic, o který farnost přišla za l. světové války. Další zvon pocházel ze zvonice starého kostela. Malý zvon „Maria“, vyroben 1747, byl převezen ze Zašové r. 1788. V r. 1925 byl pořízen nový zvon s vyobrazením sv. Mikuláše. Po 2. sv. válce byl vrácen jen umíráček P. Marie. V r. 1986 nejstarší zvon s Ukřižovaným Ježíšem praskl. Byly ulity dva nové: Sv. Mikuláš („Svatý Mikuláši, ochraňuj i nadále farnost Partutovickou“ L. P. 1986) a Sv. Cyril a Metoděj („Svatý Cyrile a Metoději, vyprošujte víru svému lidu“ L. P. 1986). Varhany vyrobil v r. 1845 Jakub Daroň ze Studénky. K opravám varhan došlo ve 20. století čtyřikrát. V novém tisíciletí naposled r. 2003. Křížová cesta byla instalovaná až r. 1828. Autorem byl P. Josef Šmach, který v Partutovicích působil v letech 1820-1844. Namaloval další obrazy svatých, které obohacovaly kostel. Nová křížová cesta je od r. 1900. Byla renovována v 70. letech 20. st.
V průběhu staletí docházelo k postupným opravám a úpravám nejenom vlastní budovy kostela a fary, ale i jejich vybavení za přispění dobrodinců, převážně farníků, obce, duchovních správců, místního zemědělského družstva, památkového ústavu a dalších donátorů. V r. 1886 vypukly přípravy ke stoletému výročí posvěcení chrámu Páně sv. Mikuláše v Partutovicích. Prvním krokem byly vnitřní opravy kostela, které začaly v létě tohoto roku. Byla upravena podlaha a položena dlažba. I hlavní oltář musel být vytvořen zcela nový, zbudován výklenek pro sochu P. Marie Lurdské, vymalován celý kostel i se sakristií. Během roku 1889 proběhly opravy a malba kostela i z vnějšku. Došlo i na obnovu inventáře, např. kadidelnic, kalicha, lamp, plachet, svícnů, zvonků …
Dnešní podoba interiéru kostela je převážně z r. 1970, kdy došlo k radikálním úpravám dle směrnic liturgické reformy II. vatikánského koncilu. Zrušena byla kazatelna, jeden boční oltář, tzv. mřížka mezi lodí a presbyteriem. Instalován byl nový dřevěný obětní stůl s ambonem. V kostele byly do té doby dva obrazy sv. Mikuláše, jeden byl schován a druhý umístěn nad hlavní oltář. Před lavice byly dodány lavičky pro děti. Také křtitelnice byla nově pořízena, i sochy sv. Jana Evangelisty a sv. Maří Magdalény s podstavci. Po obou stranách hlavního oltáře přibyly další čtyři podstavce se sochami sv. Václava, sv. Fabiána, sv. Antoníčka a sv. Floriána. Proběhla nová elektrifikace i s bočním osvětlením, výmalba kostela včetně stropních maleb. Stropní obraz sv. Rodiny je z r. 1893. Roku 1971 byla dokončena oprava liturgického zařízení kostela a ruční nátěry. Rok po té byla opravena sakristie a vyměněny krovy.
Roku 1992 dochází k oškrabání omítky na kostele, vyčištění spár a k znovu omítnutí celého chrámu i s nátěry. V r. 2001 bylo instalováno automatické zvonění. Další opravy vnitřní i zevní probíhaly roku 2002, kdy došlo k osekání a nahození soklu a vymalování kostela. Muselo být poopraveno odvodnění kolem kostela, v r. 2009 znova. Od r. 2003 funguje halogenní osvětlení. V r. 2005 byly zhotoveny nové modřínové lavice a provedena úprava podlahy pod nimi. V r. 2009 byla provedena rozsáhlá oprava kostela – venkovní zednické práce na fasádě, soklech. Došlo i k výměně oken.
Naše farnost Partutovice v neděli 27. července 2009 oslavila 220. výročí posvěcení Chrámu Páně sv. Mikuláše slavnou mší svatou o 15. hodině, kterou celebroval kancléř Olomouckého arcibiskupství P. Antonín Basler.

(Zprac. dle Kronik pro 1. Farní den L. P. 2011 M. Brázdovou)

VÝZNAMNÁ DATA Z HISTORIE FARNOSTI DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI

1625 – Podle tvrzení farní kroniky byl v tomto roce vystavěn zděný kostel sv. Mikuláše, který nahradil starší dřevěnou stavbu. „Stavitel nového kostela volil místo zase mezi rybníky, což ale bylo velkou chybou. Sice silné postavil zdi, ale v celku ukázal se nakonec kostel malý, nízký a příliš vlhký. Měl klenbu sice důkladnou, ale na vcházející činil dojem velkého sklepu. Okna nepatrná a nestejná, zkrátka byla to stavba nepodařená.“ Partutovice byly přifařeny k Bělotínu (těžko říci, zda tento stav trval od počátku nebo nastal až v 17. stol.)

1785 – 31.8. výnosem brněnského místodržitelství filiální kostel sv. Mikuláše prohlášen za farní kostel nově zřízené farnosti pro Partutovice a Jindřichov.

1786 – 22.2. Přijel do Partutovic první farář, jmenován 7.1., Karel Placid Presl, řeholník cisterciáckého řádu a vzdělaný doktor teologie, který v Partutovicích působil do r. 1797 a sepsal první místní farní kroniku. Plat faráře i kaplana vyplácel náboženský fond, vybudování fary bylo společným úkolem fondu a obce – farní budova č.p. 56 byla vystavěna v letech 1786 – 1787, pozemky pro farní hospodářství propůjčila faráři obec. Následovala výstavba nového kostela.

1789 – 24.7. Konalo se slavnostní posvěcení nového kostela sv. Mikuláše.

1810 – Společná farnost pro Partutovice a Jindřichov byla rozdělena na 2 samostatná, tzv. lokální kaplanství (kurare), od roku 1889 s názvem farnost.

1858 – Bylo založeno bratrstvo sv. růžence – první doložený místní spolek.

1901 – 19.6. Partutovice navštívil při generální vizitaci olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. „…Po ukončení uvítání bral se celý krásný ten průvod do chrámu Páně.(…) Již vystoupením Jeho knížecí arcibiskupské milosti na kazatelnu byli farníci až k slzám radostně dojati, nikdy nezakusili, aby vznešený nejdůstojnější kníže arcibiskup v rodné řeči lidu kázal jako nástupce sv. Metoděje slovo Boží.“ Po bohoslužbách a prohlídce kostela následovala na faře snídaně, pak v kostele slavnostní zkoušení dětí z náboženství a biřmování… „Lidé stáli dlouho ještě v houfích po osadě, ani nechtěli se rozejíti, všechno utichlo, zadumáni se pak rozcházeli a bylo jim to vše jako sen.“ Brzy po skončení vizitace obecní zastupitelstvo udělilo Theodoru Kohnovi čestné občanství.

1909 – 18.7. Konala se primice novokněze P. Augustina Janíčka (č.p. 1)

1920 – 5.7. Posvěcen boční oltář Panny Marie Lurdské

1921 – Dům č.p. 82 P. Ignáce Zavřela, bývalého partutovického faráře, koupily sestry dominikánky z Řepčína a používaly ho k letnímu pobytu svému a sirotků, o něž se staraly.

1923 – 5.7. Posvěcen obrázek sv. Cyrila a Metoděje v poli na drahách u obecního hliníku (dnes se tomu místu říká Hliníky)

1935 – dokončena výstavba ozdravovny (č.p.97) sester řádu sv. Dominika z Pře-rova na zahradě dosavadní budovy (starý sirotčinec) na Prostředních Drahách.

1935 – 27.4. Při generální vizitaci navštívil Partutovice olomoucký arcibiskup Leopold Prečan. 5.7. byl založen sbor dobrovolných hasičů.

1937 – 11.7. Konala se primice novokněze P. Cyrila E. Šímy (č.p. 66)

1964 – „V tomto školním roce jsou členy pionýrské organizace všichni žáci 3. – 5. Ročníku až na jednoho.“ 1972 „V letošním roce po prvé nebude chodit do náboženství plný počet dětí, jen 93%“, 1978 už jen 69,2% žáků.

1965 – Proběhla výměna krytiny na kostelní věži „Pamětní písemnosti dopsány, dodány mince a uloženy zpět.“

1977 – Začala výstavba nového hřbitova a smuteční síně v akci Z (síň byla dokončena v roce 1981)

1978 – Zdeněk Haubelt (č.p. 63), dlouholetý předseda partutovického JZD (1960 – 1990), později varhaník a pořadatel poutních zájezdů, poprvé zpřístupňuje veřejnosti betlém vytvořený pro něj rodinou Florianových ve Staré Říši. „Trvalo tři roky, nežli byl betlém z lipového dřeva vyřezán, temperován a dodán. Figurek je asi padesát velikosti 8-17cm…Doplňky tvoří kamínky dovezené z poutních míst v Izraeli a Egyptě.“ Tento betlém po jeho smrti +14.12. 2014 byl vystaven v době vánoční do 2. února ve farním kostele a následné roky též v době vánoční instalován v kostele.

1984 – Proběhl první pohřeb na novém hřbitově, u kostela se od té doby nepochovává.

1986 – Prasklý kostelní zvon z poloviny 16. století byl sejmut (dnes umístěn v interiéru kostela) a nahrazen dvěma novými zvony s nápisy: „Svatý Mikuláši, ochraňuj i nadále farnost partutovickou. L.P. 1986“ a „Svatý Cyrile a Metoději, vyprošujte víru svému lidu. L.P. 1986“

1990 – 12.8. Konalo se: „Posvěcení kříže po levé straně před branou na nový hřbitov. Darován panem Augustinem Maršálkem z větřáku. Za doby totality nebylo posvěcení povoleno.

1992 – 4.4. Zemřel partutovický farář Josef Hymer. 13. dubna: „Po mši svaté doprovázejí rakev družičky, hasiči v uniformách, partutovská hudba Partutovjanka a všichni farníci za znění zvonů na jeho poslední cestě.“

1997 – 24.8. se koná slavnost vysvěcení praporu a znaku obce Partutovic

1999 – 50. výročí Partutovjanky, v listopadu obnovena schola Partutovice.

2001 – Uskutečnila se instalace automatického zvonění v kostele.

2002 – Proběhla oprava fasády, interiéru kostela sv. Mikuláše i oprava varhan.

2005 – Staré kostelní lavice z r. 1886 byly nahrazeny novými. „Volbou farníků zvoleny lavice modřínové, dubové by se prodražily o víc, než 100 tisíc korun.“

2006 – 5.3. V sále obecního úřadu se uskutečnilo představení Podobenství o nemilosrdném služebníku; v podání místních dětí, nacvičil P. Radomír Šidleja.

2008 – 21.-27.2. – Proběhly Lidové misie (FATYM Vranov/D), misijní kříž umístěn na „zahradě fary“ ještě na obecním pozemku. Ten pak v r. 2017 byl přebudován na parkoviště u školy a kříž následně přemístěn blíže k budově fary a 25.2. 2018 požehnán biskupem Mons. Josefem Hrdličkou.

2009 – nová fasáda farního kostela včetně odvodnění; 27.7. oslavila partutovická farnost 220. výročí posvěcení chrámu Páně slavnou mší svatou, kterou celebroval kancléř olomouckého arcibiskupství P. Antonín Basler.

2012 – Obec Partutovice slaví 600 let výročí od založení obce v r. 1412. Provedeny úpravy okolí kostela; především zrušení hřbitova ze západní strany a příprava na parkovou úpravu. V následujícím roce instalována pamětní deska.

Čerpáno z Partutovice – 600 let obce

PŮSOBNOST FARÁŘŮ A SPRÁVCŮ FARNOSTI

1786-1797 – Karel Presl
1798-1799 – Jan Vykoukal
1800-1810 – Josef Mathan
1810-1819 – František Paul
1820-1844 – Josef Šmách
1845-1851 – Augustin Dvořák
1851-1857 – Václav Kloss
1857-1858 – Alois Hábl
1858-1864 – Josef Černý
1865-1875 – Josef Černý
1865-1865 – Jan Vysloužil
1875-1883 – František Šamánek
1883-1889 – František Koutný
1889-1898 – Vojtěch Růžička
1898-1902 – Ignác Zavřel
1902-1907 – Josef Šimek
1907-1914 – Vojtěch Srba
1915-1939 – Antonín Přecechtěl
1939-1945 – Štěpán Břečka
1945-1988 – Josef Hymer
1988-2005 – farnost spravována ze Stříteže nad Lud.
1988-1991 – Karel Krumpolc
1991-1992 – Roman Jurečka
1992-2005 – František Adamec
2005-2020 – Farnost spravována z Drahotuš
2005-2020 – Radomír Šidleja

2020 dál – farnost spravována z Hranic

2020 – P. František Dostál, děkan a P. Milan Maštera, kaplan

LIDOVÉ MISIE OD ROKU 2008 AŽ PO DNES

Výrazným impulzem k misiím v Partutovicích bylo biřmování, které se konalo v neděli 20.5. 2007 v Partutovicích. Biřmovance – nejen z Partutovic biřmoval Mons. Josef Hrdlička.
Od vztyčení misijního kříže se farníci scházeli a schází u něj pravidelně i náhodně
Mnozí jdou kolem cestou do kostela a teď už i cestou na faru a zastavují se zde.
První rok jsme se scházeli i při májových pobožnostech.
1x za 2 roky, vždy, když je průvod Božího Těla v Partutovicích, bývá u misijního kříže jeden oltář.
Kolem dne postavení misijního kříže a na svátek Povýšení Sv. Kříže se vždy konají pobožnosti pro získání plnomocných odpustků.
Obnova lidových misií se konala rok po té – tedy v r. 2009 a bylo vzpomenuto i výročí 5 let od misií – v cyrilometodějském roce 2013.
Významně si farnost připomněla lidové misie na konci února 2018, kdy po duchovní obnově přijel otec biskup Josef Hrdlička a požehnal misijní kříž na novém místě.

Misijní kříž požehnal 25.2.2018 biskup Josef Hrdlička

Když jsme na pastorační radě probírali, jak oslavit 10. výročí lidových misií, napadl nás také neskrovný, nicméně reálný návrh, že bychom pozvali otce biskupa Josefa Hrdličku, který má na Partutovické biřmování před 11 lety stále živé a krásné vzpomínky. Jistě to farnost povzbudí tak, jak před těmi 11 lety.
Dá se říct, že v Partutovicích se žije víra spíše tradiční a nese se generacemi. Kostel je středem obce a pan farář je někdo a tím více otec biskup nebo před 10 lety misionáři z Vranova nad Dyjí. Je dobrá zkušenost také s tím, že se v Partutovicích žádná taková akce nepokazí, vždycky to dopadne dobře a vždycky se zeptají pana faráře: „Líbilo se vám to, pane faráři?“
Potřebu požehnat po 10 letech opět misijní kříž a udělat duchovní obnovu dal pan starosta s týmem obecního úřadu tím, že nechali výrazně předělat střed obce kolem OÚ, školy a fary a bylo potřeba misijní kříž poposunout jinam na viditelnější místo, aby na tom původním místě mohlo stát parkoviště, kde parkují návštěvníci kostela, OÚ a školy.
Otce biskupa Josefa jsme pozvali na neděli k postnímu povzbuzení farníků a k požehnání misijního kříže.
Nicméně toto počínání mělo své mouchy (ty vlastně ne, kdo by je v únoru hledal). Hlavně to, že v době pozvání byla celkem slabá zima a nejméně ještě 10 dní zpět by nic nenasvědčovalo tomu, že ještě ukáže svou vládu. Ale stalo se. Ze zimních olympijských her k nám přišla slušná zima. Ale nakonec se toho otec biskup nezalekl a všechno proběhlo, jak bylo domluveno, nezklamali ani ministranti. Začalo se v radostné náladě a v plném kostele zbožných duší.
Otec biskup při celé liturgii promlouval laskavým slovem a s milým úsměvem, že i v závěru kázání vyvolal radostný rozruch, pro Partutovjáky něco zcela neobvylkého, když pochválil příjmení pana faráře: „Šidleja, to je jako šidlo, které popichuje.“ Ale nebojte se, to nebylo centrem kázání, povzbuzení o. biskupa. Ve své homilii hlavně promlouval z příběhu evangelia, kdy učedníci Petr, Jakub a Jan s Ježíšem prožili jeho proměnění na hoře Tábor. Připomněl také, že právě tito učedníci, uznávané sloupy církve, s ním potom byli i v těch posledních hodinách, kde ho neviděli ve světle, ale na dně sil. Také zavzpomínal krátce na biřmovance a ještě mnoho momentů by se dalo vyzvednout.
Po mši svaté se pak všichni sešli ještě u misijního kříže, který otec biskup požehnal. Byla to jen krátká chvíle, před kterou zahrála kapela několik slok Ježíši Králi, než se všichni sešli. Pak zaznělo krátké uvedení obřadu a žehnací modlitba, kterou pronesl otec biskup a bylo na něm vidět, že skutečně srdcem a vyvrcholili jsme společně modlitbou Páně.
A tak se stalo, že zatímco farní kostel je jen posvěcen knězem (24.7. 1789), tak mladý relativně nový misijní kříž požehnal nástupce apoštolů.